PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ SPORTOVNÍ A PARKOVIŠTĚ PETROHRADSKÁ

I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Provozovatelem parkovišť je společnost PRAHA 10 – Majetková, a.s., se sídlem: Vršovická 68, 101 00 Praha 10, IČO: 272 05 703, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9712 (dále jen „Provozovatel“).
 2. Parkoviště je určeno pro všechna motorová vozidla. Uživateli parkoviště jsou nájemci jednotlivých parkovacích stání, kteří mají uzavřené nájemní smlouvy (dále jen „Nájemní smlouva“) s Provozovatelem (dále jen „Nájemci“) a řidiči motorových vozidel, kteří využívají parkoviště ke krátkodobému parkování (dále jen „Jednorázoví parkující“, Nájemci a Jednorázoví parkující dále jen „Parkující“).
 3. Parkující souhlasí okamžikem svého vjezdu motorovým vozidlem na parkoviště s tímto provozním řádem. Parkující jsou povinni dodržovat tento povozní řád a obecně závazné právní předpisy. Na parkoviště se přiměřeným způsobem vztahuje zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), který jsou Parkující povinni dodržovat.
 4. Pro případ rozporu Nájemní smlouvy s tímto provozním řádem má přednost Nájemní smlouva.
 5. Jedná se o placené parkoviště s obsluhou. Parkoviště až do odvolání nemá charakter hlídaného parkoviště. Parkoviště není střeženo fyzicky ostrahou a je monitorováno technickými prostředky.

II.
PROVOZNÍ DOBA A CENA

 1. Provozní doba parkoviště je NON – STOP.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu provozní doby parkoviště.
 3. Cena za parkování je stanovena dle platného ceníku provozovatele. Ceník je zveřejněn u obsluhy parkoviště a na webových stránkách Provozovatele.
 4. Jednorázoví parkující mají možnost platit parkovné za každou započatou hodinu anebo za každý započatý den dle cen uvedených v ceníku.

 

III.
ZPŮSOB ODBAVENÍ JEDNORÁZOVÝCH PARKUJÍCÍCH

 1. Jednorázoví parkující obdrží při příjezdu od obsluhy parkoviště parkovací lístek s vyznačeným datem a časem příjezdu a RZ vozidla. Tento jsou Jednorázoví parkující povinni umístit za čelní sklo vozidla, pokud motorové vozidlo čelní sklo má. V opačném případě jsou povinni uschovat parkovací lístek tak, aby nedošlo k jeho poškození či ztrátě.
 2. Jednorázoví parkující jsou povinni před opuštěním parkoviště uhradit u obsluhy cenu za parkování dle čl. II výše. Po úhradě obdrží Jednorázoví parkující od obsluhy potvrzení o zaplacení. V případě, že Jednorázoví parkující hradí parkovné v hotovosti, pak jsou povinni bezprostředně po zaplacení překontrolovat vrácenou hotovost. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 3. Jednorázoví parkující jsou povinni odjet z parkoviště do deseti minut od zaplacení. V opačném případě jim bude účtována další započatá hodina.
 4. V případě ztráty parkovacího lístku jsou Jednorázoví parkující povinni okamžitě tuto skutečnost nahlásit obsluze parkoviště. Jednorázoví parkující jsou v takovém případě povinni uhradit parkovné za 12 hodin.
 5. V případě, že na parkovacím lístku nejsou z důvodu poškození čitelné údaje o datu a čase vjezdu vozidla na parkoviště, pak jsou Jednorázoví parkující v takovém případě povinni uhradit parkovné za 12 hodin.

Jednorázoví parkující parkují na parkovacích stáních určených obsluhou parkoviště, z pravidla se jedná o tzv.“ Oranžové denní stání“.

IV.
ZPŮSOB ODBAVENÍ NÁJEMCŮ

 1. Nájemci vjíždějící nebo vstupující na parkoviště jsou povinni prokázat se vjezdovou kartou, kterou obsluha parkoviště zkontroluje. Při vjezdu vozidla je obsluha povinna zkontrolovat zejména soulad vjezdové karty s registrační značkou vozidla a také to, zda-li je vjezdová karta platná (není zneplatněna).
 2. V případě rozporu vjezdové karty s RZ vozidla je nájemce povinen prokázat, že se jedná o vozidlo, k jehož krátkodobé výměně za vozidlo uvedené v Nájemní smlouvě, dostal od provozovatele souhlas ve smyslu čl. 4.3 Nájemní smlouvy.

 

V.
PRÁVA A POVINNOSTI

 1. V případě ztráty či poškození vjezdové karty vystaví Provozovatel nájemci novou vjezdovou kartu. Za vystavení této nové vjezdové karty je nájemce povinen zaplatit provozovateli poplatek ve výši zálohy za vjezdovou kartu dle platného ceníku.
 2. V případě, že Provozovatel zneplatní vjezdovou kartu postupem dle čl. 5.6 Nájemní smlouvy, pak má právo požadovat po Nájemci úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč. Po úhradě této smluvní pokuty Provozovatel vjezdovou kartu opět aktivuje.
 3. Provozovatel parkoviště neodpovídá za případné škody způsobené odcizením vozidla nebo jeho části uvnitř či vně vozidla, za škody způsobené odcizením příslušenství nebo věcí odložených ve vozidle ani za škody způsobené poškozením vozidla vnějšími vlivy nebo třetí osobou.
 4. Parkující jsou povinni řídit se pokyny obsluhy parkoviště.
 5. Nájemci jsou oprávněni parkovat se svými vozidly jenom na parkovacích stáních, která mají pronajatá dle Nájemní smlouvy. Jednorázoví parkující smí odstavit vozidlo pouze na místech, která jsou k tomu účelu přímo vyhrazena.
 6. Parkující jsou povinni užívat parkoviště takovým způsobem, aby nezpůsobili škody na zařízení ani jakýchkoliv jiných součástech parkoviště. Parkující jsou plně odpovědní za jimi způsobené poškození, zničení či odcizení a jakékoli jimi způsobené jiné znehodnocení zařízení parkoviště a parkujících vozidel třetích osob.
 7. Je zakázáno vjíždět na parkoviště s vozidlem, které by mohlo způsobit ekologické či jiné znečištění plochy, manipulovat na parkovišti s pohonnými hmotami a oleji, provádět mytí, údržbu či opravu vozidla na parkovišti.
 8. Parkujícím a posádkám vozidel na parkovišti zaparkovaných je výslovně zakázáno znečišťovat parkoviště a jeho okolí, zejména pak vysypávat popelníky, vyhazovat odpadky a odhazovat nedopalky tabákových výrobků. V případě porušení, kterým je i neuklizení exkrementu po psovi, je taková osoba (resp. majitel psa) povinna znečištění uklidit.
 9. V případě plného obsazení parkoviště (plné kapacity) jsou Jednorázoví parkující povinni neprodleně opustit prostor parkoviště, pokud nemají k dispozici žádné volné parkovací stání.
 10. Parkující nesmí blokovat ostatní vozidla, přístupové komunikace a výjezdy z parkoviště.
 11. Jednorázoví parkující nesmí parkovat na místech rezervovaných pro Nájemce.
 12. Jakmile se vozidlo stane nepojízdným, tak je Parkující povinen neprodleně vozidlo nechat na vlastní náklady z parkoviště odtáhnout. Pokud tak nebude učiněno, má Provozovatel právo provést odtah sám, na náklady Parkujícího.
 13. V případě požáru jsou Parkující povinni řídit se pokyny obsluhy parkoviště a členů hasičských jednotek.
 14. Parkující jsou povinni ihned po zaparkování vypnout motor svého vozidla.
 15. V případě odstavení vozidla na parkovišti delším než 10 dnů jsou Parkující povinni zajistit autobaterii ve vozidle proti zkratu.
 16. Na parkovišti je zakázáno kouřit a manipulovat s jakýmkoli otevřeným ohněm.
 17. Parkující jsou povinni zaparkované vozidlo uzamknout, zavřít všechna okna a zajistit vozidlo proti krádeži či vykradení.
 18. Parkující jsou povinni řídit se dopravním značením na parkovišti a dodržovat pravidla silničního provozu. Parkující jsou povinni vjíždět na parkoviště jen vyznačenými cestami. Parkující jsou povinni dodržovat maximální povolenou rychlost, která je stanovena na 20 km/hod.
 19. Provozovatel má právo upozornit Městskou policii Praha popř. Policii České republiky na vozidla zaparkovaná v rozporu s tímto provozním řádem nebo platnou legislativou a dále má právo provést nutnou fotodokumentaci.
 20. Parkující nesmí ve vozidle nocovat a smí v zaparkovaném vozidle s vypnutým motorem být pouze po dobu nezbytně nutnou.
 21. V případě, že Parkující dlouhodobě nebo opakovaně neplatí parkovné, může mu být dána výpověď ze strany Provozovatele bez výpovědní lhůty, avšak na to bude předem upozorněn formou písemné „Upomínky“, která mu byla zaslána doporučenou poštou na adresu, kterou uvedl ve smlouvě. V případě, že nájemce i tak neuhradí dlužné parkovné pak bude dluh vymáhán právní cestou, a to včetně všech penále, pokut a právních poplatků.
 22. Jestliže Parkující parkuje své vozidlo/motocykl na jiném místě, než které má uvedeno ve smlouvě, může mu být odtaženo na jeho náklady.
 23. Pokud Parkující nemůže své vozidlo/motocykl zaparkovat na svém místě, z důvodu obsazení místa jiným Parkujícím, oznámí toto neprodleně obsluze, (popř. i vyfotí pro pozdější prokázání nemožnosti parkovat) a své vozidlo zaparkuje na místě určeném obsluhou parkoviště. Zpravidla se jedná o parkovací stání vyznačená jako tzv. „Zelená parkovací stání“.

 

VI.
OSTATNÍ

 1. Obsluha parkoviště je oprávněna neumožnit zaparkování Parkujícím, jejichž vozidlo zjevně neodpovídá technické způsobilosti nebo není vybaveno registrační značkou.
 2. Parkující berou na vědomí, že parkoviště má nezpevněnou plochu přírodního typu a na parkovišti se nachází zeleň (stromy a keře). Z tohoto důvodu provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné znečištění či poničení vozidla způsobené přírodním prostředím parkoviště (prachem, pylem, blátem, padajícími větvemi atd.).
 3. Parkující berou na vědomí, že parkoviště je nekryté a je tak vystaveno přírodním podmínkám (déšť, sníh, vítr atd.).
 4. Vstup na parkoviště je povolen jen řidičům a posádkám zaparkovaných vozidel.
 5. Děti se mohou pohybovat na parkovišti pouze v doprovodu dospělých osob, které odpovídají za jejich bezpečnost. V celém areálu parkoviště je zakázán volný pohyb psů. Psi se mohou po prostoru parkoviště pohybovat pouze na vodítku a s náhubkem.
 6. Chodci se smí pohybovat po parkovišti jenom po stranách odstavných ploch a nesmí bránit v jízdě vozidlům.
 7. Bez předchozího povolení obsluhy parkoviště je zakázáno vjíždět na parkoviště s přívěsným vozíkem.
 8. Parkující, kteří využívají pro své motorové vozidlo (v tomto případě motocykl) „krytou kóji“ berou na vědomí, že tato slouží výhradně jako ochrana proti povětrnostním vlivům a je bez elektrického proudu a požárního zabezpečení. Nájemce zajistí kóji vlastním visacím zámkem, případně jiným mechanickým zabezpečením. Tato kóje neslouží k uchovávání a skladování hořlavých kapalin včetně pohonných hmot a předmětů nesouvisejících s provozem motocyklu. V případě ukončení nájmu si Parkující nejpozději poslední den nájmu vyklidí kóji. Pokud tak neučiní, bude mu zámek odejmut a na jeho náklady kóje vyklizena.

 

Tento provozní řád vstupuje v platnost a účinnost dne 1. prosince 2021