Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou pro společnosti přijímány elektronicky, poštou nebo osobním předáním na sekretariátu společnosti. Elektronicky lze žádost zaslat do datových schránek jednotlivých společností následovně:

 • PRAHA 10 – Majetková, a.s. IDS: vvifse6
 • PRAHA 10 – Rekreace, a.s. IDS: ff4fsfv

Výroční zpráva podle 106/1999 Sb – Majetková, a.s.

Výroční zpráva k 106/1999 Sb. – Majetková, a.s. 2023

Výroční zpráva podle 106/1999 Sb – Rekreace, a.s.

Výroční zpráva k 106/1999 Sb. – Rekreace, a.s. 2023

Kontaktní e-mail pro zasílání žádostí pro celý holding je: majetkova@majetkova.cz.

Poštou lze žádost adresovanou kterékoliv z výše uvedených společností zaslat na adresu Vinohradská 3216/163, Vršovice, 100 00 Praha 10.

Osobně lze žádost adresovanou kterékoliv z výše uvedených společností předat na sekretariátu společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s. na adrese Vinohradská 3216/163, Vršovice, 100 00 Praha 10, a to v době běžných provozních hodin (PO, ST 8 – 18 h, ÚT, ČT 8 – 15 h, PÁ 8 – 14 h). 

Společnost PRAHA 10 – Majetková, a.s. jako povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vyřizuje žádosti, které jí jsou dle uvedeného zákona adresovány. Přesné znění zákona č. 106/1999 Sb. lze vyhledat na internetových stránkách zde .

V souvislosti s plněním zákona č. 106/1999 Sb. přijala společnost Praha 10 – Majetková, a.s. interní směrnici upravující postup pro vypořádávání obdržených žádostí, jejíž znění najdete níže v textu.

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací *)

(platný od 1. 7. 2016)

Náklady na pořízení kopií:

 • jednostranná černobílá kopie formátu A4 – 3,- Kč
 • oboustranná černobílá kopie formátu A4 – 4,- Kč
 • jednostranná černobílá kopie formátu A3 – 5,- Kč
 • oboustranná černobílá kopie formátu A3 – 7,- Kč
 • jednostranná barevná kopie formátu A4 – 15,- Kč
 • jednostranná barevná kopie formátu A3 – 30,- Kč

 

Náklady na pořízení kopií do elektronického záznamu (scan):

 •  jedna stránka – 2,- Kč

 

Náklady na pořízení kopií do elektronického záznamu
(redigování textu – anonymizace osobních údajů)

 •  jedna stránka – 3,-Kč

 

Náklady na tisk z tiskárny PC

 •  jedna stránka – 4,- Kč

 

Náklady na opatření technických nosičů dat

 • 1 ks CD – 6,- Kč
 • 1 ks DVD – 8,- Kč

  

Náklady na odeslání informace žadateli – poštovné ke dni vydání tohoto sazebníku

 • náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s.p.

 

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

 • za každou započatou 1 hodinu vyhledávání – 200,- Kč

 

Balné je stanoveno dle aktuálního ceníku provozovatele poštovních služeb

*)         Podle nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Směrnice

ředitele Praha 10 – Majetková, a.s.

se sídlem Praha 10, Vršovická 1429/68, PSČ 100 00, IČO: 27205703

Čl. I

Úvodní ustanovení

1.1. Směrnice o poskytování informací je vnitřní předpis, který vymezuje postup při vyřizování žádostí o informace adresovaných společnosti Praha 10 – Majetková, a.s. jakožto povinnému subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a jejím zaměstnancům či členům statutárního orgánu dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

1.2. Směrnice je závazná pro zaměstnance společnosti, kteří jsou v rámci plnění svých úkolů pověřeni se žádostmi o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze zabývat, zpracovávat je a vyřizovat.  Tito zaměstnanci jsou povinni plnit pokyny ve smyslu zásad stanovených touto směrnicí. Kontrolu dodržování této směrnice vykonává ředitel společnosti nebo jím pověřený zaměstnanec administrativního oddělení.

 

 Čl. II

Vymezení pojmů a zkratek

 InfZ – zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

ZHMP – zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

SŘ – zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Společnost – PRAHA 10 – Majetková, a.s.

Žadatel  –  každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci

Žádost –  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  k informacím nebo podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

 

Čl. III

Přijetí žádosti

3.1.  Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány Společností elektronicky, poštou nebo osobním předáním na sekretariátu Společnosti. Elektronicky lze žádost zaslat do datové schránky IDS: vvifse6, nebo na kontaktní e-mail Společnosti majetkova@majetkova.cz, poštou lze žádost zaslat na adresu Praha 10 – Majetková, a.s., Vršovická 68/1429, 101 38 Praha 10 – Vršovice, osobně lze Žádost předat na sekretariátu Společnosti v době provozních hodin na stejné adrese, jako platí pro poštovní doručování. Rozsah poskytovaných informaci je určen InfZ a ZHMP.

3.2. Veškeré příchozí žádosti přijímá vedoucí administrativního oddělení. V případě přijetí písemné žádosti jiným zaměstnancem v rámci Společnosti je tato osoba povinna žádost neprodleně předat vedoucímu administrativního oddělení k administrativnímu zaevidování a k posouzení formálních náležitostí a věcného obsahu žádosti.

3.3. V rámci administrativního zaevidování vedoucí administrativního oddělení přijatou písemnou žádost o poskytnutí informace zaeviduje v rámci běžné spisové agendy, přidělí žádosti zvláštní evidenční číslo pro žádosti o poskytování informací dle InfZ a ZHMP a opatří ji průvodním formulářem Vyřízení písemné žádosti o informaci zaznamenávajícím postup při poskytování informace (příloha č. 1), a následně přistoupí k posouzení formálních náležitostí žádosti.

 

Čl. IV

Postup při posuzování písemných žádostí

4.1. V rámci posouzení formálních náležitostí žádosti vedoucí administrativního oddělení posoudí zda:

 1. je ze žádosti zřejmé, že je určena Společnosti
 2. je ze žádosti zřejmé, dle jakého zákona se žadatel poskytnutí informací domáhá
 3. v případě žadatele fyzické osoby je v žádosti uvedeno jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu žadatele nebo není-li žadatel přihlášen k trvalému pobytu, adresa bydliště
 4. v případě žadatele právnické osoby je v žádosti uveden název, identifikační číslo, adresa sídla
 5. je žádost dostatečně srozumitelná, je z ní patrné, jaká informace je požadována a zda je dostatečně určitá
 6. požadované informace spadají do působnosti Společnosti
 7. žádost je podepsána žadatelem.

4.2. V případě, že žádost nesplňuje některou z výše uvedených formálních náležitostí, postupuje vedoucí administrativního oddělení v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. a) a b) InfZ.

4.3. Pokud žádost splňuje veškeré formální náležitosti, přistoupí vedoucí administrativního oddělení k věcnému posouzení obsahu žádosti. V rámci věcného posouzení obsahu žádosti vedoucí administrativního oddělení zhodnotí, zda nejsou dány důvody pro odmítnutí poskytnutí požadované informace dle InfZ a dále zda požadovaná informace již nebyla zveřejněna. Následně přistoupí k vypořádání žádosti.

4.4. V rámci postupu při posuzování písemných žádostí je vedoucí administrativního oddělení oprávněn obrátit se na externí advokátní kancelář a požádat o její stanovisko k dané žádosti.

 

Čl. V

Postup při vypořádávání písemných žádostí

5.1. Vedoucí administrativního oddělení po věcném posouzení obsahu žádosti rozhodne o žádosti některým z následujících způsobů:

5.2. V případě, že požadovaná informace již byla zveřejněna, odkáže žadatele v souladu s ustanovením § 6 InfZ nejpozději ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení žádosti na zveřejněnou informaci.

5.3. V případě, že jsou dány důvody pro odmítnutí poskytnutí požadovaných informací, vydá ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle ustanovení § 15 InfZ.

5.4. V případě, že jsou dány důvody pro částečné odmítnutí poskytnutí požadovaných informací, vydá ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení žádosti rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informací a zbylé informace poskytne.

5.5. V případě, že je žádost žadatele oprávněná, vyhoví žadateli a ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení žádosti poskytne požadované informace. Pro zajištění poskytnutí informací v zákonné lhůtě požádá vedoucí administrativního oddělení interním sdělením veškerá dotčená oddělení Společnosti o poskytnutí informací, přičemž tato oddělení jsou povinna dodat požadované informace včas a poskytnout vedoucímu administrativního oddělení veškerou součinnost. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní, závažné důvody jsou vyjmenovány v § 14 odst. 7 InfZ. Žadatel musí být o prodloužení lhůty vždy prokazatelně informován, a to před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

5.6. Způsob vyřízení žádosti a další náležitosti doplní vedoucí administrativního oddělení do formuláře Vyřízení písemné žádosti o informace (Příloha č. 1 této směrnice).

5.7. Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za předcházející kalendářní rok v rozsahu stanoveném ustanovením § 18 odst. 1 InfZ vypracuje vedoucí administrativního oddělení a předloží k projednání a schválení představenstvu Společnosti tak, aby mohla být zveřejněna prostřednictvím webového rozhraní Společnosti vždy do 1. března.

 

Čl. VI

Úhrada nákladů

 6.1. Všeobecné náklady na vyřízení žádosti o poskytování informací podle InfZ a ZHMP žadatel nehradí.

 6.2. Přímé náklady spojené se zpracováním žádosti a předáním informací žadateli jsou stanoveny dle Sazebníku výše úhrad nákladů, který je přílohou č. 2 této směrnice. Úhrada těchto nákladů je příjmem Společnosti. O výši nákladů a způsobu jejich stanovení informuje vedoucí administrativního oddělení žadatele odesláním dokumentu „Oznámení o vyřízení žádosti“, jehož vzor je uveden jako příloha č. 3 této směrnice. Odeslání oznámení o vyřízení žádosti se z hlediska dodržení lhůt považuje za poskytnutí požadované informace. Požadovanou informaci Zpracovatel vydá pouze po zaplacení úhrady stanovených nákladů.

6.3. Přímé náklady žadatel hradí dle sazebníku uvedeného v příloze č. 2 této směrnice pouze v případě, že tyto celkové náklady dosáhnou minimální částky 50 Kč a více, takto:

a)         náklady na pořízení kopií hradí žadatel v závislosti na rozsahu poskytovaných informací tj. podle velikosti kopií, jejich druhu a počtu,

b)        náklady na opatření technických nosičů dat hradí žadatel dle typu a počtu technických nosičů dat,

c)         náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, vyžadující zpracování
pro účely poskytnutí informace, žadatel hradí za každou započatou hodinu činnosti,

d)        náklady na odeslání dle aktuálního ceníku provozovatele poštovních služeb

e)         celková vypočtená částka úhrady nákladů se zaokrouhluje na celé koruny dolů  

 

6.4. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, Zpracovatel žádost odloží. Tato lhůta neběží po dobu vyřizování případné stížnosti proti výši požadované úhrady.

 

Čl. VII

Odvolání proti Rozhodnutí o odmítnutí žádosti a stížnosti na vyřízení žádosti

7.1. V případě doručení odvolání nebo stížnosti vedoucí administrativního oddělení postupuje přiměřeně podle ustanovení Čl. III. a Čl. IV této směrnice.

7.2. Vedoucí administrativního oddělení Společnosti do 15 dnů ode dne doručení odvolání předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu, přičemž nadřízeným orgánem pro odvolací řízení se pro účely plnění InfZ a ZHMP rozumí představenstvo Společnosti.

7.3. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání vedoucím administrativního oddělení. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

7.4. Pokud se žadatel domáhá poskytnutí informací či jejich doplnění podáním stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace dle ustanovení § 16a InfZ, vedoucí administrativního oddělení předloží stížnost neprodleně i se spisovým materiálem k vyřízení představenstvu Společnosti.

 

Čl. VIII

Závěrečné ustanovení

8.1. Směrnice stanovuje pravidla poskytování informací dle InfZ a ZHMP ve společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s..