PRAHA 10 – Majetková a.s.

(dále jen společnost) byla založena 15. 9. 2004 na základě usnesení ZMČ č.12/ 11/ 2004 ze dne 16. 9. 2004 a v souladu s platnými, obecně závaznými předpisy. Zapsána do Obchodního rejstříku byla dne 20. 12. 2004. Jediným akcionářem byla a je MČ Praha 10. Cílem založení společnosti bylo zefektivnit činnost a hospodaření MČ Praha 10, cestou transformování činností, které nejsou hlavní činností akcionáře, ale jsou činností zdaňovanou, do činností společnosti. Městská část je veřejnoprávní korporací a jedním ze základních principů samostatné působnosti městských částí je uspokojování potřeb občanů a rozvoj městské části. Z tohoto důvodu zajišťuje městská část celou řadu činností, při kterých má jako veřejnoprávní instituce omezenou možnost optimalizovat výdaje, případně realizovat zisk vlastní podnikatelskou činností.

Společnost, na rozdíl od svého akcionáře, může v souladu s platným právním řádem, vyvíjet vlastní podnikatelskou činnost za účelem dosažení zisku. Veškeré zisky tak budou využity pro potřeby MČ Praha 10 a obyvatel Prahy 10 a to jak realizací projektů, tak v případě vyplácení dividend, jako příjmovou částí rozpočtu akcionáře.
Společnost je plně pod kontrolou jediného akcionáře, na její činnost se vztahují např. zákon o veřejných zakázkách stejně jako na MČ. Každá dispozice s majetkem podléhá, v souladu se stanovami, souhlasu RMČ, každá změna stanov podléhá souhlasu ZMČ, každé snížení či navýšení základního kapitálu podléhá ZMČ.
Společnost je založena za účelem realizace vlastnické strategie a vzhledem k tomu, že jediným akcionářem je municipalita, je kromě finančních cílů schopna zrealizovat i cíle nefinanční z oblasti veřejného užitku za dodržování všech daňových a ostatních legislativních pravidel. 

Organizační struktura společnosti: