Informace pro zákazníky areálu Gutovka o zpracování osobních údajů

Vážení,

tímto Vám poskytujeme informace o tom, že zpracováváme Vaše osobní údaje. Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abyste mohli využívat sportoviště volnočasového areálu Gutovka a/nebo si mohli pronajmout sportovní náčiní. Při jejich zpracování dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále „GDPR“). Níže uvádíme podstatné informace, které mohou být pro Vás důležité.

 

  1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost PRAHA 10 – Majetková, a.s., se sídlem Vinohradská 3216/163, 100 00 Praha 10 – Strašnice, IČ: 27205703, Datová schránka: vvifse6, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 9712. Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na: Denisa Pavlíková, administrativní oddělení, pavlikova@majetkova.cz .
  1. Zpracováváme tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, email, telefon, adresu.
  1. Vaše údaje zpracováváme k následujícím účelům:
  2. plnění smlouvy či smluv uzavřených se subjektem údajů, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).
  3. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:
  4. k účelu podle čl. 3 písm. a) budou osobní údaje zpracovávány do zániku závazků ze smlouvy; tím není dotčena naše možnost tyto osobní údaje následně dále zpracovávat (v nezbytném rozsahu) k účelu podle článku 3 písm. a) nebo b).
  1. Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování podle výše uvedeného odst. 4 budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, anonymizovány či zlikvidovány (skartací, výmazem nebo jiným způsobem, který zajistí, že se osobními údaji nebudou moci seznámit neoprávněné osoby).
  1. Je Vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete požádat o výmaz či úpravu údajů. Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby. Námi zpracovávané údaje můžete také přenést k jinému správci údajů. Dále máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

PRAHA 10 – Majetková, a.s.