Informace pro nájemce a podnájemce o zpracování osobních údajů

Vážení,

tímto Vám poskytujeme informace o tom, že zpracováváme Vaše osobní údaje. Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom s Vámi mohli uzavřít nájemní smlouvu nebo podnájemní smlouvu u bytu, jehož jsme nájemcem a jehož vlastníkem je Městská část Praha 10. Při jejich zpracování dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále „GDPR“). Níže uvádíme podstatné informace, které mohou být pro Vás důležité.

 

  1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost PRAHA 10 – Majetková, a.s., se sídlem Praha 10, Vršovická 68/1429, IČ: 27205703, Datová schránka: vvifse6, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 9712. Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na: Denisa Pavlíková, administrativní oddělení, pavlikova@majetkova.cz.
  1. Zpracováváme tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, číslo občanského průkazu nebo jiného identifikačního dokladu.
  1. Vaše údaje zpracováváme k následujícím účelům:
  2. plnění smlouvy či smluv uzavřených se subjektem údajů, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“);
  3. dodržení právní povinnosti Správce stanovené obecně závaz­ným právním předpisem, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost Správce uchovávat účetní a daňové doklady);
  4. určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Správce, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
  1. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:
  2. k účelu podle čl. 3 písm. a) budou osobní údaje zpracovávány do zániku závazků ze smlouvy; tím není dotčena naše možnost tyto osobní údaje následně dále zpracovávat (v nezbytném rozsahu) k účelu podle článku 3 písm. a) nebo b);
  3. k účelu podle čl. 3 písm. b) budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti;
  4. k účelu podle čl. 3 písm. c) budou osobní údaje zpracovávány do uplynutí 5. kalendářního roku následujícího po zániku závazků ze smlouvy; v případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém jsou řešeny naše práva či povinnosti ve vztahu k příslušnému subjektu údajů, neskončí doba zpracování osobních údajů před skončením takového řízení.
  1. Příjemcem osobních údajů je Městská část Praha 10, a to v případech, kde je vlastníkem bytu, jenž je předmětem podnájmu.
  1. Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování podle výše uvedeného odst. 4 budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, anonymizovány či zlikvidovány (skartací, výmazem nebo jiným způsobem, který zajistí, že se s osobními údaji nebudou moci seznámit neoprávněné osoby).
  1. Je Vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete požádat o výmaz či úpravu údajů. Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby. Námi zpracovávané údaje můžete také přenést k jinému správci údajů. Dále máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

PRAHA 10 – Majetková, a.s.