Oddělení kontroly činnosti SF (správních firem)

Naše oddělení provádí na základě objednávky MČ Praha 10, dvě hlavní činnosti:

1. Periodickou kontrolu stavu objektů a kvality poskytovaných služeb SF

2. Kontrolu oprávněnosti předložených objednávek na údržbu a opra-vy objektů

Technici oddělení kontroly SF při periodických kontrolách zajišťují:

 • průběžná kontrola kvality úklidových prací
 • kontrola odložených věcí ve společných prostorech domu
 • úklid u kontejnerů na domovní odpad
 • v zimním období úklid sněhu a rampouchů ze střech
 • v letním období kontrola údržby zeleně
 • vnější kontrola objektu a vstupu do něj
 • kontrola dopisních schránek
 • fasáda (graffiti)
 • vstupní dveře (kování, zámek, zavírání, zasklení)
 • klempířské prvky, střešní krytina atd.
 • vnitřní kontrola objektu (schodiště, sklep, půda, jednotlivé jednotky)
 • osvětlení společných prostor
 • kontrola nepronajatých prostor (topení, voda)
 • stav společných prostor
 • měsíční kontrola informační nástěnky ve vstupu do objektu
 • zápis o provedení úklidu na nástěnce
 • čistota nástěnky a její uzamčení
 • povinné informace (rozpis úklidů, oznámení o generálním úklidu, seznam sběrných dvorů, povinné informace o SF, kontakty na technika a vedoucího SF, doplňující informace o odstávkách médií apod., tel. číslo na call centrum)
 • informační tabule o majetku MČ P10 a kontakty na SF
 • součinnost při předávání opravy většího rozsahu
 • řešení zadaných úkolů MČ P10
 • hlášení havarijních oprav

Periodická kontrola skutečného stavu bytových domů, se týká zejména kontroly a kvality práce správních firem. Technici oddělení kontroly SF zjistí aktuální stav objektu. Technik provádí kontrolu v každém objektu jednou za měsíc.
O provedené kontrole pořizuje technik Oddělení kontroly SF zápis ve formě formuláře a tabulky. Na konci kalendářního měsíce provádí oddělení kontroly měsíční souhrnné vyhodnocení.
Souhrn zjištěných nedostatků předáváme vedoucímu oddělení OSM a s ním domlouváme nápravná opatření a po jeho odsouhlasení předáváme soupis závad a nedostatků k odstranění na SF.

Kontrola oprávněnosti předložených objednávek na údržbu a opravy objektů:

 • Oddělení kontroly činnosti SF provádí kontrolu oprávněnosti předložených CN nad 5. tisíc denně dle počtu zaslaných objednávek od SF
 • Technici provádějí také namátkovou kontrolu objednávek do 5. tisíc
 • Schválené nebo rozporované CN předává denně vedoucí kontroly SF, vedoucímu oddělení OSM a po jeho odsouhlasení nebo zamítnutí předává CN na SF


Naší činností se v mnoha případech podařilo optimalizovat nemalé náklady na opravy a údržbu. Následně navrhnou úspornější varianty, nebo cenové nabídky zcela zamítnout. Kontrolou předložených cenových nabídek od SF se snažíme o snížení ceny a zvýšení kvality odvedené práce za opravy a údržbu majetku MČ Praha 10.

Zamítnuté nebo rozporované objednávky 2015 - 2016 jsou v průměru za měsíc vyčísleny na 111.105,00 Kč.