Komplexní informace o mimořádné události při pobytu dětí ZŠ Jakutská v objektu Horského hotelu Janské Lázně, vlastněného společností PRAHA 10 - Rekreace, a.s.

Oznámení o pobytu žáků na škole v přírodě, pořádané Základní školou Jakutská, adresa Jakutská 2/1210, 10000 Praha 10 (1x 3. třída a 3x 4. třída) v plánovaném turnusu od 9.12. do 16.12.2016, bylo na Krajskou hygienickou stanici se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště Trutnov (místně příslušná KHS) podáno dne 15.11.2016. Akce se zúčastnilo dle našich informací 94 dětí a 10 dospělých osob.

V neděli 11.12. během dne a zejména v noci z neděle 11.12. na pondělí 12.12. bylo v objektu Horského hotelu na Černé hoře, Janské Lázně (HH) zaznamenáno větší množství dětí s příznaky zvracení a u některých i průjmu (GIT). Dne 12. 12. 2016 v ranních hodinách byl nahlášen provozovatelem HH zvýšený výskyt postižení GIT účastníků školy v přírodě příslušné KHS a následně – na návaznosti na rozhodnutí o předčasném ukončení pobytu – byly informovány další příslušné úřady o onemocnění většího počtu dětí.

Postiženo bylo cca 30 účastníků, několik dalších mělo potíže cestou domů. Průvodními příznaky onemocnění bylo zvracení, u některých osob s průjmem. Nástup příznaků byl velmi náhlý.
V době nahlášení výskytu GIT obtíží byl již zajištěn převoz všech účastníků zpět do Prahy, nelze proto v tuto chvíli upřesnit průběh a délku trvání potíží. V jednom případě došlo 11. 12. k hospitalizaci na interním oddělení nemocnice Trutnov, ve třech případech dne 12. 12. k hospitalizaci na dětském oddělení nemocnice Trutnov, z odebraného biologického materiálu u hospitalizovaných osob nebylo zjištěno žádné infekční agens, bakteriologické i virologické vyšetření byla negativní. Všichni postižení byli propuštění do domácí péče ke dni 13.12.

Kontrola ze strany KHS proběhla o týden později, tj. 19.12. Závěrem cit. kontroly KHS bylo konstatováno, že:
• protiepidemická opatření při výskytu virových GIT byla ze strany provozovatele HH provedena - úklid a dezinfekce vč. užití přípravku s virucidním účinkem
• provozovatel zajistil správnou manipulaci s kontaminovaným prádlem tak, aby nedocházelo ke křížení čistého a špinavého prádla a
• pokoje byly řádně vyvětrány, lůžkoviny byly dány na mráz.

Hygienická stanice Hlavního města Prahy z jednoho odběru biologického materiálu u postižené osoby potvrdila virový původ onemocnění.

Dále se pak společnost PRAHA 10 – Rekreace, a.s., jako vlastník objektu obrátila dopisy na Odbor školství ÚMČ Praha 10 a Hygienickou stanici v Praze se žádostí o poskytování informací o probíhajícím šetření události. V mezích právních předpisů, zejm. Zákona o ochraně osobních údajů, Vás budeme o vývoji situace a důvodech jejího vzniku průběžně informovat i nadále.